StudOrgs vårmöte 2017

Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f;s vårmöte (1/2017) tisdagen den 14 mars klockan 16.00 på Snellmansgatan 12 (sal 210).

 

Närvarande

Robin Tiivola, Claes Bergh, Anna Björkqvist, Stefanie Lindroos, Sara Haapalahti, Emma Strömbäck, Annica Helsingius, Katariina Salo, Ida Niemi, Emilia Granqvist, Kia Ahlfors, Joel Sundström, Christa Elmgren, Ellen Avellan, Titus Wahlgren, Krista Lindberg, Henrik Ekelund, Amanda Åström, Ville Bengs, Björn Bonsdorff, Ariel Roos (anlände 16.02), Alex Thilman (anlände 16.02), Viola Mickos (anlände 16.03) Tanja Wilk (anlände 16.07), Geoffrey Gdj (anlände 16.07), Otto Pettersson (anlände 16.14), Axel Nurmi (anlände 16.15), Robert Eklund (anlände 16.39)

 

1§    Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 16.01 av StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s ordförande Sara Haapalahti.

2§    Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

3§    Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

Till mötets ordförande valdes Robin Tiivola, vice ordförande Sara Haapalahti och sekreterare Annica Helsingius.

4§    Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Mötet valde att de två protokolljusterarna även verkar som rösträknare.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Emma Strömbäck och Amanda Åström.

5§    Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

6§    Föreläggande av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes.

7§    Föreläggande av bokslut

Bokslutet godkändes.

8§    Föreläggande av verksamhetsgranskningsberättelsen

Verksamhetsgranskningsberättelsen godkändes.

9§    Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelsen och bokslutet fastställdes och godkändes.

10§    Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ansvarsfrihet beviljades.

11§    Val av värd till hösten 2017

Joel Sundström valdes till värd för hösten 2017.

12§    Val av kurator

Camilla Alperi valdes till kurator.

13§    Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

14§    Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.49 av ordförande Tiivola.

 

_________________________________   _________________________________

Ordförande Robin Tiivola                  Mötessekreterare Annica Helsingius

 

 

_________________________________   _________________________________

Protokolljusterare Amanda Åström    Protokolljusterare Emma Strömbäck