Höstmötet är föreningens högsta beslutsfattande organ. Alla föreningsmedlemmar har likvärdig röst på mötet. StudOrgs höstmöte hålls varje år i november, och under mötet väljs en ny styrelse och nya funktionärer för nästa år.

Föreningens styrelse och funktionärer för utskotten väljs för ett verksamhetsår i taget. Varje post utropas som en skild punkt på föredragningslistan. Då ställer sig kandidaterna för posten upp. Om det finns fler än en kandidat blir det val. Före röstningen får alla kandidater kort presentera sig och motivera varför just de är värda posten. Sedan utförs den anonyma röstningen på blanketter som delas ut åt mötesdeltagarna. Man får rösta blankt. Rösträknarna väljs av mötet på förslag av vem som helst. Röstresultatet meddelas genast efter räkningen, antaler röster per kandidat avslöjas inte.

På mötet går man också igenom föreningens verksamhetsplan för nästa år. Föreningsmedlemmarna får föreslå ändringar och rättningar i planen, som mötets sekreterare verkställer i dokumentet om de understödes av resten. Sekreteraren kan ges befogenheter att rätta språkfel och annat dylikt i efterhand, men sakinnehållet föreslås av styrelsen och bestäms av mötet.

StudOrgs höstmöte 2017

Föreningen har genom röstning valt en ny styrelse och avsett funktionärer för verksamhetsåret 2018 under höstmötet den 23 november 2017.

StudOrgs styrelse 2018

  • Ordförande: Amanda Åström
  • Sekreterare och informatör: Annika Hätinen
  • Skattmästare: Peggy Johansson
  • Klubbmästare: Jessica Björklöf
  • Sitsvärdinna: Tua Heimbürger
  • Programutskottets ordförande: Mirjam Ekelund
  • Gulnäbbsutskottets ordförande: Alex Thilman
  • Studie- och arbetslivsutskottets ordförande: Emmi Piippo
  • Internationella utskottets ordförande: Jesper Laitinen
  • Jubileumsårskoordinator: Titus Wahlgren

 

Funktionärer för år 2018: 

Festutskottet
Funktionärer: Viola Mickos, Emmy Syrjälä, Marie Krogius


Programutskottet
Idrottsansvarig:  Isabel Nordberg

Funktionärer: Leo Larjanko
Spexansvariga: Sara Haapalahti och Anna Hellberg

Chef för sångbokskommitté: Claes Bergh

Studie- och arbetslivsutskottet
Funktionärer: Joel Sundström, Axel Digert, Claes Bergh

Internationella utskottet
Funktionärer: Säde Kunnas, Nea Airaksinen, Daniel Mickos

Gulnäbbsutskottet
Gulisintagningschef: Emma Strömbäck
Chef för gulis-moj: Viola Mickos, Säde Kunnas
Chefer för gulissitsen: Isabella Monnberg, Lotta Siltanen
 

Kommunikationsutskottet
Chefredaktör: Bestäms senare
Redaktionssekreterare: Bestäms senare
Funktionärer: Elin Westerlund, Axel Nurmi

Jubileumsårsutskottet
Första årsfestmarskalk: Annica Tallqvist

Funktionärer: Annica Helsingius, Claes Bergh, Henrik Ekelund, Sara Haapalahti, Sophia Buss, Ninni Jensen, Vivi Rosenlew, Emma Tcheng, Elin Westerlund, Nea Airaksinen

Övriga poster
Miljöansvarig: Väljs senare
Jämlikhetsansvarig: Leo Larjanko
Hustomte: Marie Krogius

Funktionärer för hustomtedelegationen: Claes Bergh, Henrik Ekelund, Anna Björkqvist, Daniel Mickos, Joel Sundström, Emmy Syrjälä, Titus Wahlgren